RELEVANTE ONDERWERPEN

het laatste
nieuws en AVG

.
Coaching For Passion en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring
Coaching For Passion respecteert de privacy van haar klanten, coachees en websitebezoekers. Coaching For Passion verwerkt persoonsgegevens alleen voor het deel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die geldt in de hele Europeese Unie (EU) en de telecommunicatiewet.


Over Coaching For Passion
De website www.coachingforpassion.nl wordt beheert door Coaching For Passion (Linda Grotenhuis). Coaching For Passion (CFP) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de privacywet AVG.

Onze gegevens zijn:
Coaching For Passion
Binnenweide 1
5467 ML Veghel
KvK: 2445730


Welke gegevens verzamelt CFP?
Wanneer u het contactformulier invult, een offerte aanvraagt of informatie wenst over een van de diensten van CFP, wordt u gevraagd om gegevens in te vullen of te verstrekken. CFP verwerkt in dat geval alleen de gegevens die u aan CFP verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

• Voor- en achternaam
• Emailadres
• Telefoonnummer
• Bedrijfsnaam
• Vestigingsadres bedrijf


Met welk doel gebruikt CFP de persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

• Wanneer er rechtstreeks een email aan CFP wordt verstuurd of dit via het contactformulier doet, worden deze gegevens gebruikt om terug te kunnen reageren.
• Wanneer via telefonisch contact uw naam, bedrijfsnaam, emailadres, website en telefoonnummer worden verstrekt, worden deze enkel door CFP gebruikt om terug te kunnen bellen, offertes op te maken of informatie samen te stellen. De gegevens worden opgeslagen in het online administratiesysteem van CFP en de emailgegevens worden opgeslagen in het outlooksysteem van CFP.
• Uw naam en emailadres worden door CFP gebruikt voor het versturen van informatieve mails, offertes, opdrachtbevestigingen en facturen.

Door de gegevens aan CFP te verstrekken geeft u toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.


Met wie deelt CFP de persoonsgegevens?
Uw naam, het emailadres en bedrijfsnaam worden opgeslagen op servers van:

Icloud van Apple. Middels Filevault worden de gegevens versleuteld en beschermd opgeslagen.
Alle offertes, opdrachtbevestigingen, verslagen en facturen worden in de cloud opgeslagen.
Als lokatie voor de datservers is Europa gekozen.
Alle doorgiften van gegevens gebeurt via VPN waardoor alle gegevens versleuteld worden verzonden.

Overeenkomsten en verslagen bewaart CFP digitaal tot maximaal 5 jaar na het afronden van het traject.


Beveiliging persoonsgegevens
CFP heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking te beschermen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels SSL-certificaat, Filevault en VPN, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegegevens die CFP verwerkt.


Cookies
CFP gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Bewaartermijn
CFP bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens in het administratiesysteem worden tenmiste 7 jaar bewaart. De gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van de verplichte wettelijke termijn door CFP verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, tenzij CFP verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


Rechten
U heeft altijd het recht om de toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna CFP de gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond voor deze intrekking. U heeft recht op inzage in uw persoongegevens die CFP verwerkt en het recht om uw persoongegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens CFP van u verwerkt, kunt u schriftelijk een inzageverzoek indienen. Mochten uw gegevens onjuist zijn, onvolledig zijn of niet relevant zijn, dan kunt u CFP schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen en/of aan te vullen. Daarnaast heeft u het recht op het wissen van uw persoongegevens, een recht op het beperken van de verwerking en recht tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u het recht op het overdragen van of overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u schriftelijk een verzoek indienen. CFP zal het verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen.

Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek indienen via: info@coachingforpassion.nl


Wijzigingen
CFP behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze privacywet aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondige tijstip van inwerkingtreding.


Coaching For Passion en ontwikkeling
Coaching For Passion, Linda, blijft zich steeds ontwikkelen en uitdagen om de verdieping op te zoeken. Linda gecertificeerd NLP Coach en Internationaal gecertificeerd NLP Trainer. Daarnaast is zij opgeleid als systemisch coach en opsteller.


CoachingForPassion en ITvitae HRplus
Coaching For Passion werkt sinds oktober 2016 succesvol samen met de ITvitae HRplus. ITvitae HRplus maakt deel uit van de ITvitae Groep. Het hoofddoel van de ITvitae groep is: ICT-specialisten met autisme en hoogbegaafden begeleiden naar een passende en duurzamen baan. Belangrijke factor voor het kunnen slagen van deze missie is het verzorgen van coaching gedurende dit proces. Linda is als 1 van de coaches aangesloten bij ITvitae HRplus.


Coaching For Passion en ontwikkeling
Coaching For Passion is gestart in 2009 en sinds 2013 biedt CFP naast coaching ook management trainingen en leiderschapstrainingen aan. Daarnaast is het mogelijk om trainingen op maat te verzorgen.


CoachingForPassion en succes
Coaching For Passion heeft inmiddels diverse succesvolle coachingstrajecten en trainingen op haar naam staan. De resultaten van deze trajecten zijn terug te lezen onder de referenties. Neem gerust een kijkje. Coaching For Passion is trots op de behaalde resultaten en dit heeft ze alleen kunnen realiseren door de inzet, motivatie en doorzettingsvermogen van haar klanten. Zonder dit had Coaching For Passion haar resultaten niet kunnen behalen!! Dank voor jullie inzet, motivatie en doorzettingsvermogen!!

Coaching for Passion staat voor: teamcoaching, individuele coaching, managementcoaching, bedrijfcoaching, competentie-coaching, bedrijfstraining, coaching en training, coaching en training voor bedrijven, coachingstraject, NTI-NLP en NTI-NLP coach.